5/5

Algemene Voorwaarden

Ik help ondernemers om méér uit hun website te halen met sterke webteksten of copywritingadvies. Dat kan niet zonder Algemene Voorwaarden.

Hieronder staan een hoop regeltjes. Maar eigenlijk komt het hierop neer:

We doen allebei ons best voor een prettige samenwerking. We houden ons zoveel mogelijk aan gemaakte afspraken. En gaat er toch iets fout, dan lossen we dat onderling zo goed mogelijk op.

Wanneer gelden deze Algemene Voorwaarden?

In de tekst heb ik het over ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’. Daarmee bedoel ik jou als opdrachtgever. Waar het gaat over ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ bedoel ik ondergetekende:

Daniëlle Kelder
Tekstschrijver Daniëlle Kelder
Rinnewaard 50
1824JD Alkmaar

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en opdrachten tussen jou en mij. Je accepteert ze als je akkoord geeft op een offerte, werkvoorstel of bij aanvraag van een webtekst-review.

Ze zijn ook van toepassing als jij namens een derde partij handelt. In zo’n geval moet jij hen inlichten over de Voorwaarden en blijf jij verantwoordelijk voor eventuele schade of niet-nagekomen verplichtingen.

Wil je werken onder andere voorwaarden? Bijvoorbeeld je eigen inkoopvoorwaarden? Dan gebeurt dat altijd in overleg. Afspraken hierover zijn pas geldig als ik ze schriftelijk bevestig. Zonder bevestiging zijn mijn voorwaarden leidend.

Wat als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet klopt?

Het kan dat een onderdeel van de voorwaarden niet meer geldig of correct is. Alle andere voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht. Voor het ongeldige deel maken we samen een vervangende afspraak.

Wanneer hebben we een overeenkomst?

We hebben een overeenkomst als jij akkoord gaat met mijn offerte, prijs- of werkvoorstel. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Een (aan)betaling beschouw ik als akkoord.


De opdracht

Bij (web)teksten schrijven

Ik doe mijn best om je opdracht goed uit te voeren, met de kwaliteit die je van een professionele tekstschrijver mag verwachten.

Hierbij heb ik een leveringsplicht: ik lever de teksten zoals we zijn overeengekomen. Ik heb geen resultaatplicht en bied geen garanties over de resultaten die je behaalt met mijn teksten.

Jij doet je best om mij volledig en eerlijk te informeren over je bedrijf en opdracht. Die informatie heb ik nodig om een goede tekst te kunnen schrijven. Ook hou je mij op de hoogte van aanpassingen, vertragingen of andere belangrijke informatie.

Eindverantwoordelijke voor de inhoud van de teksten ben jij. Controleer de teksten zorgvuldig op inhoudelijke onjuistheden, of laat dit doen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen door inhoudelijke fouten of onvolkomenheden.

Bij een webtekst-review

Ik controleer je webteksten zorgvuldig en doe mijn best om jou duidelijke en nuttige adviezen te geven. Maar ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het opvolgen van mijn advies, of juist door het ontbreken van een bepaald advies.


Wijziging of beëindiging

Over het intrekken of uitstellen van de opdracht

Ik reserveer tijd voor jouw opdracht zodra we een overeenkomst hebben. Trek jij de opdracht vervolgens in of stel je deze uit, en doe je dit minder dan één week voor de aanvangsdatum? Dan kan ik de gereserveerde tijd niet zomaar opvullen met ander werk.

Daarom behoud ik het recht om jou in die situatie een schadevergoeding in rekening te brengen. Deze bedraagt maximaal 50% van de afgesproken prijs.

Over tussentijdse wijziging van de opdracht

In het projectvoorstel of e-mail staat een overzicht van de afgesproken opdracht. Wil je dit aanpassen? Of wil je de opdracht uitbreiden? Dat kan, maar alleen in overleg. Het kan zijn dat er een hogere prijs tegenover staat. In dat geval ga ik pas aan de slag na jouw akkoord op de nieuwe prijs.

Over tussentijdse beëindiging van de opdracht

Je mag de opdracht op ieder moment beëindigen. Hiervoor gelden wel een paar regels.

  • Als slechts een deel van de tekst(en) af is, ben ik niet verplicht deze te leveren.
  • Je betaalt de uren die ik tot dan aan de opdracht heb besteed.
  • Beëindig je de opdracht na goedkeuring van de eerste (concept)tekst? Dan behoud ik ook het recht je te vragen om een schadevergoeding van maximaal 50% van de afgesproken prijs, ter compensatie van het wegvallen van jouw opdracht. Ik heb tijd gereserveerd voor jouw werk, die ik niet zomaar kan opvullen met ander werk.

Als jij, gedurende de opdracht, stopt met reageren beschouw ik dat als tussentijdse beëindiging.

Over het intrekken of uitstellen van de webtekst-review

Zodra je de webtekst-review betaalt is je aanvraag in principe definitief. Trek je de opdracht terug vóór ik eraan ben begonnen? Dan ontvang je je geld terug. Ben ik al gestart aan de opdracht, dan vervalt je recht op terugbetaling. 


Wijzigingen aan de teksten

Over wijzigingsrondes

Bij alle teksten heb je recht op wijzigingsrondes, tenzij ik aangeef van niet.
Je mag zo vaak wijzigingen doorgeven als je wilt, binnen redelijkheid. Ik heb het recht wijzigingsverzoeken te weigeren als ik ze onredelijk vind.

Wat valt niet binnen de wijzigingsrondes?

De wijzigingsrondes zijn bedoeld voor aanpassingen in stijl, woordkeuze, inhoud of volgorde van de geleverde teksten.

Hieronder valt niet:
Omvangrijke uitbreidingen van de tekst
Toevoegen van nieuwe, niet eerder besproken informatie
Schrijven van aanvullende teksten
Aanpassing aan de afgesproken inhoud of tone-of-voice
Andere omvangrijke of tijdrovende wijzigingen

Voor dergelijke aanpassingen kan ik extra kosten in rekening brengen. Hierover hebben we dan overleg.

Over het doorgeven van wijzigingen

Je geeft de wijzigingen door per e-mail of duidelijk aangemerkt in het tekstdocument. Bij voorkeur zoveel mogelijk gebundeld.

Dit doe je het liefst zo snel mogelijk na ontvangst van de tekst, maar in elk geval binnen 30 dagen. Ontvang ik geen feedback van jou binnen die termijn? En hebben we geen andere afspraken gemaakt? Dan geldt de opdracht als afgerond. Wil je op een later moment toch nog wijzigingen laten doorvoeren, dan kan ik hiervoor extra kosten in rekening brengen.

Planning en deadlines

Over de aangegeven planning

In het projectvoorstel of per e-mail geef ik een indicatieve planning aan. Deze is niet bindend. Ik streef ernaar de afgesproken deadlines te behalen, maar dit is mede afhankelijk van hoe snel en volledig jij informatie en feedback aanlevert en een eventuele aanbetaling voldoet.

Over niet-nagekomen deadlines

Het kan voorkomen dat ik een deadline niet haal door omstandigheden buiten mijn macht zoals ziekte, overlijden van een naaste, brand, een natuurramp of andere onverwachte situaties. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met jou op om afspraken te maken over een oplossing.

Besluiten we in overleg om de opdracht geheel te beëindigen? Bijvoorbeeld omdat je anders een uiterste deadline mist? Dan ben je alleen betaling verschuldigd voor de uren die ik heb gemaakt voor teksten die volledig en bruikbaar zijn.

Ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gemiste deadline.


Prijzen en betaling

Over de webtekst-review

Je betaalt de webtekst-review vooraf. Je aanvraag is pas definitief na betaling. 

Over aanbetalingen

Voor webteksten schrijven vraag een aanbetaling van 25%. Ik start pas met je opdracht als de aanbetaling is voldaan. Als ik hierdoor de voorgestelde planning niet kan halen ben ik niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Een aanbetaling geldt als akkoord op een offerte of voorstel, ook als je dit verder niet schriftelijk hebt bevestigd.

Over betalingsregels

Je ontvangt de factuur per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen. Als er niet is betaald stuur ik je minimaal één herinnering. Betaal je dan nog steeds niet, dan kan ik de factuur vermeerderen met de wettelijke rente en/of incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten zijn als volgt opgebouwd:

15% van het factuurbedrag over de eerste €2.500
10% van het factuurbedrag over de volgende €2.500
5% van het factuurbedrag over de volgende €5.000
1% van het factuurbedrag over bedragen daarboven

Het minimumbedrag aan incassokosten is €40. Het maximumbedrag is €6.775.

Kun je niet betalen? Of niet in één keer? Breng mij tijdig op de hoogte zodat we hier afspraken over kunnen maken.

Conflicten

Over een conflict

Als we een conflict hebben proberen we dit onderling op te lossen. Komen we hier niet uit, dan kunnen we het conflict voorleggen aan een bevoegde rechter in het arrondissement waar mijn bedrijf gevestigd is (te weten: Alkmaar), tenzij de wet iets anders voorschrijft. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Over schade en aansprakelijkheid

In beginsel ben ik niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de opdracht, gebruik van de teksten, toepassing van mijn adviezen of niet-nagekomen afspraken.

Mocht je mij toch aansprakelijk willen stellen, dan moet je dat doen via een schriftelijke ingebrekestelling. Hierin onderbouw je de geleden schade en geef je mij een redelijke termijn om dit op te lossen of de schade te verminderen.

Als ik aansprakelijk gesteld kan worden blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of geoffreerde bedrag, exclusief btw. Ben ik verzekerd voor de aansprakelijkheid, dan geldt dat het schadebedrag beperkt blijft tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van inkomsten, verlies van spaargelden of verminderde goodwill.

Alleen als ik bewust roekeloos heb gehandeld of moedwillig schade heb veroorzaakt, vervalt bovenstaande beperking in de aansprakelijkheid.

Eigendom van de teksten

Over auteursrecht

Ik bezit alle intellectuele eigendomsrechten van elke tekst die ik schrijf, waaronder het auteursrecht. Die draag ik niet je over, tenzij we dit anders afspreken.

Na betaling van de factuur heb jij een gebruikslicentie die je het recht geeft de tekst te gebruiken voor het afgesproken doel, zoals plaatsing op je website. Die licentie geldt alleen voor jou: je mag de tekst dus niet zonder overleg doorverkopen of doorgeven voor gebruik door iemand anders.

Wil je de tekst ruimer gebruiken dan van tevoren afgesproken? Meestal is dat geen probleem. Maar we overleggen dan vooraf over eventuele voorwaarden of bijkomende kosten.

Gebruik je de tekst zonder toestemming buiten het door de licentie toegestane gebruik? Dan kan ik een schadevergoeding opeisen van maximaal het factuurbedrag dat je hebt betaald.

Over naamsvermelding

Je bent niet verplicht mijn naam te vermelden bij de teksten of op je website. Het mag wel. Zet je mijn naam erbij, dan kan ik je te allen tijde verzoeken deze weg te halen.

Over aanpassingen aan de tekst door jou

Je bent vrij om de geleverde tekst aan te passen. Doe je ingrijpende aanpassingen waar ik niet achter kan staan, dan kan ik je verzoeken mijn naam nergens te noemen. In uiterste gevallen kan ik gebruik en publicatie van de tekst in aangepaste vorm verbieden.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden? Je kunt me bereiken op hallo@daniellekelder.nl

Scroll naar boven